ลั บ แ ล ล า ย เ ม ฆ

แม้เธอจะสูญเสียมากมาย หากยังไม่สูญเสียจนหมดสิ้น
เรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วและแก้ไขคืนกลับไม่ได้
มันก็มีค่าเพียงแค่รอยแผลเป็นเท่านั้น

ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2443 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544
ถึงฉบับที่ 2494 ปีที่ 48 ประจำวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545

คํ า นํ า

ชีวิตและความคิดของคนบางคนคล้ายมีฉากบังตา คล้ายถูกขีดให้เวียนวนอยู่แต่เพียงในความสะอาดสะอ้าน อบอุ่นของห้องที่พักพิง ต่อเมื่อเลื่อนสิ่งกั้นขวางนั้นออก ความจริงที่อยู่หลังลับแลก็ปรากฏ ชีวิตที่อยู่แต่ในร่องในรอยจึงผันเปลี่ยน
จากความผ่องแผ้วกลายเป็นความโสมม จากความอบอุ่นกลายเป็นความรวดร้าวและหนาวเยือก จากความสูงส่งราวล่องลอยอยู่บนปุยเมฆกลายเป็นเพียงซากที่เคยถูกเหยียบย่ำจนต่ำต้อยติดดิน
หากจะเปรอะเปื้อนสกปรกกระทั่งเหมือนไร้ค่า และจะว้าเหว่เหน็บหนาวสักเท่าใด…ในเมื่อความเป็นผู้หญิง มิใช่โทษทัณฑ์…
ชีวิต…ก็ต้องดำเนินต่อไป ต้องดิ้นรนจนหลุดพ้นจากการเป็นผู้ถูกกระทำ หลุดพ้นเพื่อยืนหยัดและกลายเป็นผู้ชนะให้ได้ในที่สุด

การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก แม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว หากที่จริงแล้วไม่ใช่เลย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และใกล้ตัวเราจนคาดไม่ถึง มิหนำซ้ำจะเกิดต่อไปตราบใดที่เราไม่หันมอง และใส่ใจปลูกฝัง…
มีเพียงการปลูกฝังให้เพศชายตระหนักถึงคุณค่าของเพศตรงข้าม…ปลูกฝังให้ลด ละ เลิกเอาเปรียบและฉวยโอกาสจากผู้ที่อ่อนแอกว่า รวมทั้งร่วมมือกันปลูกฝังให้ยอมรับความเสมอภาค ปลูกฝังให้ทุกคนในสังคมมีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์ทุกเพศโดยเท่าเทียมกันเท่านั้นที่จะนำความสะอาดสะอ้านและอบอุ่นกลับคืนมา

คํ า โ ป ร ย

เรามิได้เป็นเพียงคนเดียว
ที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์นี้
ท่ามกลางชีวิตอันยากลำบาก
เท่าๆ กับยากต่อการคาดเดา
คนเราควรเชิดหน้า ดิ้นรนเอาชนะ แก้ไขเยียวยา
และอยู่ต่อไปให้ได้อย่างสง่างาม !

คํ า นิ ย ม

ลับแลลายเมฆ ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนวนิยายที่มีความงดงามด้วยประเด็นทางความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้ที่มีปัญหาชีวิตจากการถูกข่มขืน นวนิยายเรื่องนี้อยู่ในใจของท่านผู้อ่านนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ขณะที่ลงพิมพ์เป็นตอนๆ โดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่อง เนื่องด้วยเป็นเรื่องปัญหาชีวิตของหญิงที่ถูชายกระทำย่ำยีอย่างที่เราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เป็นปัญหารอบตัวในสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้หญิงแทบทุกคนเกิดความหวั่นกลัวว่าอาจจะเกิดขึ้นใกล้ตัวหรือกับตัวเองเมื่อใดก็ได้
ลับแลลายเมฆ เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนผูกเค้าโครงขึ้นมาจากประเด็นปัญหาชีวิตดังกล่ารว โดยมีความหมายเปรียบชีวิตดังเมฆที่เคลื่อนตัวเป็นดังฉากต่างๆ ทั้งที่สวยงาม มืดมน ซับซ้อน น่ากลัว แล้วผันเปลี่ยนเวียนไปก็ตาม แต่ผู้อ่านย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นนวนิยายคุณภาพเรื่องหนึ่งซึ่งได้จุดชนวนทางความคิดขึ้นแล้วระหว่างผู้อ่านด้วยกันให้คำนึงถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก โดยเฉพาะบุรุษเพศที่ควรจะต้องได้รับการปลูกฝังให้คำนึงถึงคุณค่าของสตรีเพศอย่างเสมอภาคด้วยกัน มิใช่เป็นเพศรองที่มีความอ่อนแอกว่าทางสรีระ ซึ่งบุรุษจะกระทำการย่ำยีได้ บทบาทของตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับหนังสือเสริมการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สะท้อนปัญหาสังคมอันชวนขบคิดและจุดประกายทางความคิดให้คนในสังคมเกิดความเอื้ออาทรต่อกัน เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน อันเป็นหนทางหรือรากฐานสำคัญนำไปสู่มุมสว่างในสังคมได้
สุภัทร สวัสดิรักษ์
บรรณาธิการอาวุโส
นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์

คํ า ข อ บ คุ ณ จ า ก ผู้ เ ขี ย น

แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุ์
จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาฯ
นายแพทย์ สุจริต สุวรรณชีพ
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตฯ
คุณอมรากุล อินโอชานนท์
นักจิตวิทยา 8 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แนะนำแหล่งข้อมูลรวมทั้งสละเวลาตอบคำถามมากมายของผู้เขียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฮ็อตไลน์
เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
กับทุกท่าน…ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อนเด็กและสตรี โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

องค์กรเอกชนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่รับฟัง ให้คำแนะนำ จนถึงพร้อมจะให้ที่พักพิงแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ
ศูนย์ฮ็อตไลน์ โทร.0-2277-7699, 0-2277-8811
มูลนิธิผู้หญิง โทร.0-2433-5149, 0-2435-1243
มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร.0-2513-2780, 0-2513-1001
บ้านพักฉุกเฉิน โทร.0-2929-2301 ถึง 7

ค ว าม คิ ด เ ห็ น จ า ก เ ว บ บ อ ร์ ด

รวบรวมกระทู้แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ลับแลลายเมฆ” จากเวบบอร์ดของเรามาบางส่วน ถ้าคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้ที่เวบบอร์ดค่ะ
กระทู้ที่ 148 : ความเสมอภาคระหว่างเพศ
พี่เอียดเขียนลับแลลายเมฆเพื่อมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความเสมอภาคระหว่างเพศ.. ในทัศนะส่วนตัวของดิฉันนั้น ดิฉันค่อนข้างพึงพอใจกับการจัดการระหว่างเพศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มันเป็นความสมานกลมกลืนและลงตัวที่สวยงาม ธรรมชาติสร้างความแข็งแกร่งของเพศชายเพื่อรองรับความต้องการได้รับการปกป้องของเพศหญิง ธรรมชาติสร้างความอ่อนหวานนุ่มนวลของเพศหญิงเพื่อลดความแข็งกระด้างของเพศชาย เหล่านี้เป็นความมหัศจรรย์ที่ถูกลบ
เลือนและหลงลืมไปหรือเปล่า… อ่านต่ออ่านต่อ

กระทู้ที่ 167 : ดอกไม้ยังคงงดงาม
..กำลังนึกถึงสกุลไทยฉบับใหม่ ซึ่งจะออกวันนี้ ก็บังเอิญได้ยินเพลงหนึ่ง..ของรามจิตติ ชื่อเพลง “ดอกไม้
ยังคงงดงาม” เพราะจังค่ะ อยากให้กำลังใจแก่ทุกคนที่เคยเป็นเหมือนน้องฟ้า.. อ่านต่ออ่านต่อ

กระทู้ที่ 172 : ลับแลลายเมฆอีกที
..เคยถามตัวเองมานานว่าทำไม ธรรมชาติต้องกำหนดบทลงโทษที่สาหัสสำหรับลูกผู้หญิงด้วยการถูกข่มขืน ที่นกว่าเป็นธรรมชาติ เพราะไม่คิดว่าเราจะกำจัดเรื่องแบบนี้ไปได้ เพราะมันมีมานาน ตั้งแต่ดึกดำ
บรรพ์ และคงจะมีต่อไปอีกนานเช่นกัน… อ่านต่ออ่านต่อ

กระทู้ที่ 187 : ปลื้มแทนพี่เอียดจังค่ะ
ได้อ่านสกุลไทยเล่มใหม่นี้คอลัมน์ปากกาพาที ที่มีคนเขียนมาชมผู้เขียนลับแลลายเมฆ แล้วคุณพจนพรก็
ร่วมชมพี่เอียดด้วย รู้สึกปลื้มแทนพี่สาวแสนดีของเราจัง… อ่านต่ออ่านต่อ

กระทู้ที่ 337 : ลับแลลายเมฆ again
นึกถึงคำพูดพี่เอียดวันก่อนที่ว่า คงไม่มีใครเชียร์กฤตอีกแล้วใช่ไหม นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ…หลายครั้งที่คนเรามักเลือกสิ่งที่ดีเลิศ จนมองข้ามหลายสิ่ง รวมถึงหัวใจของตนเอง กว่าจะรู้ตัว ก็ถูกชีวิตเล่นงานเสียจนชอกช้ำ และความรักมันก็แปลก ที่เราจะยังคงรักคนที่เราก็รู้ว่าไม่ได้ดีเลิศกว่าคนอื่น แต่ก็ยัง
คงรักอยู่เช่นนั้น ไม่เช่นนั้นจะบอกกันว่า ‘รักโดยไม่มีข้อแม้’ หรือคะ… อ่านต่ออ่านต่อ

กระทู้ที่ 470 : สะเทือนใจกับชีวิตของฟ้ามากๆเลยค่ะ
..เศร้าจริงๆค่ะ เพราะถ้าความทรงจำกลับคืนมาจนหมดฟ้าจะเป็นอย่างไรต่อไป จะมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังพอที่จะยืน จะมีชีวิตต่อไปอีกหรือเปล่า ไม่เห็นด้วยกับมันตราเลยค่ะ ที่จะเก็บฟ้าไว้ในลับแลบานใหม่ที่เขาจะเป็นคนปกป้องฟ้าเอง เช่นเดียวกับที่หมอจิตต์เคยทำ แต่ก็ไม่รู้ว่าการพบกับความจริงมันจะฆ่า
นภนภางค์ไปแค่ไหน…

โฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม